Statut

STATUT

INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORII IDEI

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1

„Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei”, zwane dalej „Kołem”, jest dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Koła jest Kolegium MISH.

§3

1. Koło używa skrótu IKNHI i wyróżniającego je znaku graficznego.

2. Nazwa, skrót i znak graficzny Koła są prawnie chronione.

Rozdział II: Cele i profil działania

§4

Koło zajmuje się szeroko pojętymi naukami społecznymi i humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii polityki, historii idei, historii myśli politycznej i prawnej, nauki o państwie i prawie, politologii i socjologii polityki.

§5

Celem Koła jest:

a) organizowanie i rozwijanie studenckiego ruchu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim i poza nim,

b) działanie na rzecz idei samokształcenia wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego,

c) pogłębianie wiedzy z zakresu historii idei z uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia do nauki,

d) rozwój i wspieranie działalności naukowej studentów,

§6

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, wykładów, sympozjów, odczytów, szkoleń, obozów, dyskusji oraz innych imprez merytorycznych,

b) uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, krajowych i zagranicznych,

c) tworzenie i wspieranie projektów naukowych członków Koła,

d) współpracę z instytucjami naukowymi, szczególnie akademickimi, władzami publicznymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi,

e) prezentowanie dorobku naukowego Koła i jego członków w różnego rodzaju publikacjach,

f) współpracę, integrację i rozwijanie kontaktów towarzyskich wśród członków i sympatyków Koła,

g) inne środki wyznaczone przez specyfikę poszczególnych projektów,

Rozdział III: Członkostwo

§7

Członkowie Koła dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych.

§8

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego akceptujący postanowienia niniejszego statutu.

§9

Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członka. Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

§10

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

a) pisemnego oświadczenia woli członka zwyczajnego złożonego Zarządowi Koła,

b) uchwały Zarządu Koła, ale tylko w przypadku działalności członka zwyczajnego pozostającej w sprzeczności ze statutem Koła,

c) skreślenia z listy studentów lub doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,

d) braku uczestnictwa w pracach Koła przez okres roku, stwierdzonego w toku corocznej weryfikacji listy członków zwyczajnych,

e) śmierci członka zwyczajnego.

2. Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa w Kole, o której mowa w ust. 1 lit. b), przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§11

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,

b) brać udział w pracach Koła, korzystać ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,

c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Koła,

d) zgłaszać i prowadzić projekty naukowe we współpracy z innymi członkami Koła,

e) wnioskować do Zarządu Koła o wydanie zaświadczenia o działalności w Kole,

f) być informowanym o działaniach Koła,

g) używać odznak Koła i reprezentować go na wszelkich imprezach i spotkaniach niekolidujących z celami Koła,

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Koła,

b) godnie reprezentować Koło i dbać o jego dobre imię,

c) przestrzegać Statutu Koła oraz stosować się do uchwał organów Koła.

§13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Koła, której działalność przyczyniła się do rozwoju i promocji Koła. Osoba taka otrzymuje status członka honorowego na podstawie uchwały Zarządu Koła.

§14

Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach Koła oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Rozdział IV: Organy Koła

§15

Do organów Koła należą:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd Koła.

§16

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Walne Zgromadzenie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego, szczególnie przy wyborze Zarządu Koła. Decyzje Zarządu Koła podejmowane są w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Jeżeli w pierwszym terminie nie zostanie osiągnięte quorum, Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników.
3. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin.

§17

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła.

2. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków zwyczajnych Koła.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Koła co najmniej raz do roku oraz na żądanie co najmniej jednej czwartej członków zwyczajnych Koła.

4. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Koła.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie i zmiana Statutu Koła,

b) wybór Prezesa i członków Zarządu Koła,

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,

d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,

e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła,

f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

g) uchwalanie Programu Działania Koła.

§19

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła i odpowiada za bieżącą działalność Koła.

2. Zarząd Koła posiada kompetencje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

§20

1. Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok.

2. W wypadku rezygnacji bądź utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu Koła, skład Zarządu Koła uzupełnia się na czas pozostały do końca kadencji stosując odpowiednio postanowienia Statutu Koła o powoływaniu członków Zarządu.

§21

Zarząd Koła liczy od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Koła, Skarbnika oraz Sekretarza. Prezes Koła dzieli między członków zarządu funkcje Skarbnika oraz Sekretarza.

§22

Zarząd Koła w szczególności:

a) powołuje koordynatorów projektów oraz przyjmuje ich sprawozdania,

b) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie ze swej działalności,

c) przedstawia projekt programu działania Koła Walnemu Zgromadzeniu,

d) przyjmuje nowych członków zwyczajnych Koła.

§23

Do kompetencji Prezesa Koła należy:

a) kierowanie pracami Zarządu Koła,

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

c) coroczne składanie Rektorowi sprawozdania z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich;

d) przedkładanie Rektorowi wszelkich zmian w Statucie Koła, zmian w Zarządzie Koła oraz aktualnego wykazu członków Koła,

e) podejmowanie samodzielnych decyzji w imieniu Zarządu Koła, gdy ten nie może się zebrać. Decyzje takie podlegają jak najszybszemu zatwierdzeniu przez Zarząd Koła.

§24

Skarbnik Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie finansów Koła, składanie sprawozdań finansowych oraz poszukiwanie źródeł finansowania.

§25

Sekretarz Koła czuwa nad stroną organizacyjną działalności Koła. W szczególności raz do roku weryfikuje listę członków zwyczajnych, sporządza sprawozdania i raporty oraz jest odpowiedzialny za informowanie członków zwyczajnych o działalności Koła i spotkaniach Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V: Przepisy końcowe

§26

Uchwałę o zmianie Statutu Koła lub rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 członków zwyczajnych Koła większością 2/3 głosów.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały Zarządu Koła.

Reklamy