Seminarium Teologii Politycznej

Teologia Polityczna
zaprasza na seminarium

Odzyskać Piastów

Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim
Środy – g. 17.00

Prowadzący:
Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Dariusz Karłowicz, Mateusz Matyszkowicz

Krótki opis:

Sposób patrzenia na Polskę Piastów w znacznym stopniu zdeterminowany jest przez PRL i polemiki z tradycją Jagiellonów. Widać to także w dzisiejszych sporach politycznych w Polsce. Chcielibyśmy uwolnić Piastów z tego kontekstu i spojrzeć na ich tradycje z perspektywy filozofii politycznej.

Zajęcia:

1) Początek państwa Piastówjuż 6 marca
 lektury: Polska Piastów, Paweł Jasienica, Srebrne orły, Teodor Parnicki 

2) Koniec piastowskiego societas
lektury: Kronika polska, Wincenty Kadłubek

3) Podmiotowść i korona w czasach rozbicia dzielnicowego
lektury: Czerwone tarcze, Jarosław Iwaszkiewicz

4) Zjednoczenie królestwa – XIV w.
lektury: Polska Piastów, Paweł Jasienica

Zajęcia skończą się sesją wyjazdową: Seminarium w Nieborowie.

Zasady rekrutacji:

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 1 marca na adres katarzyna.gorska[at]teologiapolityczna.pl

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dla studentów istnieje możliwość zdobycia punktów ECTS – prosimy o informację uczestników, jeżeli są nimi zainteresowani.

Więcej na http://www.teologiapolityczna.pl/seminarium-teologii-politycznej-odzyskac-piastow-trwa-rekrutacja

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Walne Zgromadzenie IKN HI 18. grudnia

18. grudnia br. o godzinie 19.30 w sali 25 w IBI AL (Nowy Świat 69) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Historii Idei, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Koła.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Program Konferencji „Lud. Istota i zjawisko”

Program Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej

Konferencji Naukowej „Lud. Istota i zjawisko”

Warszawa, 27 kwietnia 2012r.

9:00       otwarcie konferencji; wykład inauguracyjny – dr Marek Węcowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

10:00     Konstanty Chodkowski, Uniwersytet Warszawski: Lud rządzi

10:20     Anna Siwierska, Uniwersytet Warszawski: Lud w demokracji. Populizm – zagrożenie czy forma sprawowania władzy?

10:40     Dominika Pietrzyk, Uniwersytet Warszawski: Racławickie kosy i szewski zryw – narodziny i ewolucja mitu powstania ludowego w polskiej myśli społeczno-politycznej doby XIX wieku

11:00    Karol Muszyński, Uniwersytet Warszawski: Naród w myśli Johanna Gottfrieda Herdera

11:20     Dyskusja

11:50     Przerwa kawowa

12:10     Tobiasz Adam Bocheński, Uniwersytet Łódzki: W arystokratycznym zwierciadle – Tocqueville’owska analiza ludu uwikłanego w demokrację

12:30     Michał Siudziński, Uniwersytet Łódzki: Mistyczne ciało ludu – historiografia Ernesta Kantorowicza w odpowiedzi na pytanie o metafizykę władzy

12:50     Maciej Sadowski, Uniwersytet Warszawski: Godność ludu czy godność ludzi? Filozofia polityczna Marsyliusza z Padwy zapowiedzią reformy klasycznego pojęcia ludu

13:10     Adam Pasierbek, University of Reading: The people in anglo-saxon political thought

13:30     Dyskusja

14:00     Przerwa obiadowa

15:00     Łukasz Krężołek, Uniwersytet Jagielloński: Sfera publiczna jako istota antycznego rozumienia wspólnoty politycznej

15:20     mgr Eliza Kania, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu” czy „fenomen o wielu twarzach”?

15:40     Łukasz Wróbel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika: „Lud poddany prawom winien być ich twórcą”. Nowożytna koncepcja i rola ludu w filozofii politycznej Jana Jakuba Rousseau

16:00     Dyskusja

16:30     Przerwa kawowa

16:50     Paweł Grad, Uniwersytet Warszawski: Lud jako suweren. Polityczny paradoks nowoczesności w dziele J.J. Rousseau.

17:10     Łukasz Bernaciński, Uniwersytet Łódzki: Przyczyny i cel zgromadzenia w lud Boży. Objaśnienie cech i sposobów zachowywania wspólnoty ludu Bożego na wzór wewnętrznej wspólnoty Boga

17:30     Ewa Pakuła, Uniwersytet Warszawski: Lud w ujęciu socjologicznym

17:50     Dyskusja

18:20     Zakończenie konferencji

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 18.04

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie:

Archeologia wiedzy a historia idei.

Starając się w miarę możliwości pozostawić na boku zagadnienie politycznych implikacji myśli Foucaulta dyskutować będziemy o jego propozycji postępowania archeologicznego w kontekście metody historii idei: jakie problemy generuje zastosowanie foucauldiańskich kategorii archeologii i genealogii dla historii idei, jakie tworzy możliwości, jakie słabości tradycyjnej historii idei obnaża, w jakiej relacji pozostaje opis archeologiczny do filozofii polityki?

Dyskutować będziemy w oparciu o:

M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 2002, s. 5-22, 158-183, 194-208 (Rozdział I, Rozdział IV.1-3, 5).
M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2006, s. 22-45, 50-62.

Referat „Przydatność opisu archeologicznego M. Foucaulta dla historii idei” poprzedzający spotkanie wygłosi Karol Muszyński.

Spotkanie odbędzie się w Sali 25 IBI AL (Nowy Świat 69).

Zainteresowanych otrzymaniem tekstów prosimy o kontakt mailowy: pawel.grad@poczta.fm

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 04.04

Interdyscyplinarne Koło  Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie przedkonferencyjne:

 

Lud jako suweren

Problemy nowoczesnej demo-kracji

 

podczas którego zastanowimy się nad problemami źródeł władzy w ludowładztwie ogniskujących się w pojęciu ludu w jego nowoczesnym zastosowaniu. Postaramy się naświetlić problem suwerenności ludu balansując między naznaczonym specyficznie anglosaskim doświadczeniem politycznym tekstem Margaret Canovan oraz krytyką Carla Schmitta, niemieckiego klasyka tematyki suwerenności. Spotkanie poprzez nakierowanie na współczesną perspektywę wyprowadzi nas ku jednemu z przewodnich kontekstów, w jakim zajmować będziemy się pojęciem „ludu” podczas zbliżającej się konferencji oraz stanowić będzie dopełnienie dotychczasowych dyskusji w ramach cyklu mu poświęconemu.

Dyskutować będziemy  w oparciu o następujące teksty:

M. Canovan, Lud, przeł. S. Szymański, Warszawa 2009, ss. 111-163 (Rozdziały „My, suwerenny lud” oraz „Mity suwerennego ludu”)

C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, w: Tenże, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000, ss. 115-190 (lub wyd. II, Warszawa 2012, ss. 141-226)

Spotkanie odbędzie się w Sali 25 IBI AL (Nowy Świat 69) 04.04 o godzinie 18:30.

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania abstraktów na naszą konferencję.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Zaproszenie na Konferencję

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei Uniwersytetu Warszawskiego oraz
University of Reading Think Tank Society
mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

“Lud. Istota i zjawisko”

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2012 roku w Warszawie. Na Konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia pojęcia „ludu” jako kategorii filozofii politycznej oraz jako faktu historycznego.

W związku z powyższym, Organizatorzy zapraszają zainteresowanych udziałem w Konferencji do przesyłania abstraktów. Powinny one zawierać imię, nazwisko oraz afiliację autora, tytuł i zarys treści referatu (do 1800 znaków), a także planowaną bibliografię. Referat, nie dłuższy niż 20 minut, można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Abstrakty należy przesyłać na adres r.m.mroz@student.uw.edu.pl do 6 kwietnia 2012 roku. Informację o zakwalifikowaniu referenci otrzymają do 10 kwietnia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

Temat referatu powinien odpowiadać tematyce jednego z trzech paneli tematycznych. Prelekcje w panelu pierwszym będą koncentrować się wokół rozumienia ludu w filozofii politycznej oraz ujęć tej problematyki w historii myśli społeczno-prawnej. Problematyka drugiego panelu będzie dotyczyć ludu jako zjawiska historycznego. Rozważania prowadzone w ramach pierwszego oraz drugiego panelu przyniosą efekt w postaci stworzenia mapy pojęcia oraz charakterystyki zjawiska przy jednoczesnym porównaniu kategorii opisowych oraz normatywnych z wydarzeniami historycznymi. Trzeci panel stanowić będzie okazję do przedyskutowania współczesnych zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych, w których pojęcie ludu czy to pojawia się, czy też może być wykorzystane do ich lepszego zrozumienia.

Integralnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 20 zł. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Szczegółowe informacje co do miejsca i przebiegu Konferencji, a także jej regulamin, zostaną podane wkrótce.

Konsultacja naukowa konferencji:
dr Marek A. Cichocki

 

Patronat nad konferencją objęły:

Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk

Kolegium MISH UW

Kwartalnik ResPublica Nowa

Miesięcznik KRONOS

Pressje. Teki Klubu Jagiellońskiego

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 07.03

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie:

Historia idei jako hermeneutyka podejrzeń?

Strategie interpretacyjne Reinharta Kosellecka.

Na spotkaniu postaramy się zastanowić nad założeniami oraz konsekwencjami kontrowersyjnego i inspirującego projektu historii pojęć Kosellecka. Lokując go między zachowawczą historią idei a’la Lovejoy a tradycją niemieckiego idealizmu będziemy mieli okazję uzmysłowić sobie lepiej mankamenty dziedziny, którą zajmujemy się w naszym Kole.

Spotkanie odbędzie się 7.03 o godzinie 18:30 w IBI AL (Nowy Świat 69).

Dyskutować będziemy w oparciu o trzy eseje Kosellecka:

1. Podstawowe pojęcia historii. Wprowadzenie.
2. Miniona przeszłość wczesnej nowożytności
3. Historia pojęć a historia społeczna.

Wszystkie one znajdują się w: R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001. Niebawem znajdą się w kserze na Małym Dziedzińcu (za IKP).

Spotkanie poprowadzi i poprzedzi wprowadzeniem Paweł Grad.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized